Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 7. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Informace pro uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (5. + 9.ročník)

 

Při přijímání ke vzdělávání ve střední škole se postupuje v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEKUchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března,  nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

 

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

 

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

 

Uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče s místem trvalého bydliště ve Středočeském kraji bude zápisový lístek vydáván Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem školství a sportu, a to na základě ověření jejich totožnosti. Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

 

Pro vydání zápisového lístku je nutné uvést v žádosti následující údaje:

 

 • Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče

 • Datum a místo narození uchazeče

 • Adresa bydliště uchazeče (uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště)

 • Stát

 • Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče

 

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku bude na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu vydáván  NÁHRADNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK, a to orgánem, který vydal původní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

 

Kontaktní osoby pro informace k vydávání zápisových lístků:

 

jméno, příjmení

telefon

č. kanceláře

Mgr. Ingrid Vavřínková

257 280 222

4057

Mgr. Hana Velebová

257 280 232

4048

Ing. Václav Truneček

257 280 422

4050

 

Adresa pro osobní vydávání zápisových lístků a podávání písemných žádostí o vydání zápisového lístku včetně náhradního:

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor školství a sportu

Zborovská 11

150 21 Praha 5Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, žáci 9. ročníku,

níže pro Vás uvádíme užitečné odkazy na zveřejněné termíny konání přijímacích zkoušek na SŠ a dále odkaz na ukázkové testy z minulých let.

Dále jsou na naší škole zřízeny přípravné kurzy matematiky a českého jazyka, které rovněž slouží jako příprava na přijímací řízení.

Největší díl práce je ale na žácích samotných, proto doporučujeme věnovat domácí přípravě a procvičení již od teď co nejvíce volného času.

 

http://www.msmt.cz/file/48365/ 

http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

 

Vedení základní školy
 Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku,

ráda bych Vás informovala, že i letos budeme jako jedna z mála základních škol v okolí Vašim dětem nabízet přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky sloužící jako příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Kurzy povede paní učitelka PaedDr. S.Pajrová a paní učitelka Mgr. Eva Čurdová. Kurzy zvýší u žáků šanci na přijetí, avšak největší podíl práce zůstává na dětech samotných. Proto předem děkujeme za spolupráci a motivaci dětí k přípravě během celého školního roku.

 Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v rámci zahájení povinné školní docházky
ve školním roce 2019/2020

 

Termín konání zápisu: dne 24. 4. 2019 od 12:30 do 15:00

(do spádových MŠ budou opět zaslány formuláře s nabídkou rezervace termínů, ostatní zájemci o zápis se mohou obracet na zástupkyni ředitelky školy, Mgr. V. Kouříkovou, případně mailem na zscachovice@seznam.cz)

Náhradní termín: dne 29. 4. 2019, po dohodě s ředitelkou školy (326307668)

 

Místo konání a postup:

 • stará budova školy

  • nejprve se přihlásíte v ředitelně ve zvýšeném přízemí, první dveře vpravo

  • zde vyplníte či odevzdáte potřebnou dokumentaci, poté si Vás a dítě odvede příslušný vyučující 1. stupně k motivační části

  • poté se opět vrátíte k ředitelně a vyčkáte na vyzvání, po kterém se dozvíte další postup

    

 • výchovný poradce: Mgr. Kateřina Hojsáková (podá bližší informace, případně poradí ohledně návštěvy Pedagogicko – psychologické poradny, dále jen PPP)

  • PPP – Mladá Boleslav (Václavkova 1040, 326731066)

  • PPP – Nymburk (Masarykova 895, 325512667)

S sebou si nezapomeňte:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

 • Rodný list dítěte

 • Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud se jedná o občana státu mimo EU

 • Pokud budete žádat o odklad – potvrzení z PPP a od dětského lékaře (viz dále)

 

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 6 let, mladší děti lze přijmou pouze s doporučením PPP a dětského lékaře. K zápisu se mohou dostavit zájemci i mimo spádový obvod školy, obvod je stanoven zřizovatelem školy, obcí Čachovice. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy. Z prostorových důvodů a kvůli probíhající demolici a přestavbě části školy bude otevírána pouze 1 třída do kapacity 30 žáků. O přijetí žáků rozhodne ředitelka školy, seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn na webu školy, na úřední desce před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění seznamu, před vydáním rozhodnutí jim bude umožněno v ředitelně školy nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům, termín nahlížení do spisu bude sdělen při zápisu.

Přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky je zákonnou povinností každého zákonného zástupce, neplnění povinnosti je předáno a řešeno s Odborem sociální péče o dítě.

Informace pro zákonné zástupce žádající o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být škole předána do 31. 5. 2019 včetně potřebných doporučení. Tiskopis bude možné vyplnit na místě v den zápisu, případně Vám bude zaslán emailem ředitelkou školy předem (napište na: zscachovice@seznam.cz). Vzhledem k dubnovému termínu zápisu, prosíme zákonné zástupce, aby potřebné doklady přinesli či doručili nejlépe nejpozději v den zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit kladné vyjádření PPP a Vašeho dětského lékaře. V případě, že budete mít veškeré doklady k povolení odkladu s sebou, nemusí se dítě zápisu účastnit a dostaví se příští školní rok.

Pokud si nejste jistí, zda je Vaše dítě dostatečně školsky zralé a zda budete žádat o odklad povinné školní docházky, neváhejte se obrátit na PPP o radu a nechte i tak své dítě zkontrolovat odborníkem. Bude poté na Vás, zda možnost využijete či nikoliv.

Informace ohledně přijímání do školní družiny

Informace poskytne s dostatečným předstihem vedoucí školní družiny, paní Lucie Kováčová v červnu 2019 na informační schůzce zákonných zástupců přijatých prvňáčků. Zde bude možné vyplnit přihlášku a zápisový lístek. Přednostně budou přijímány děti 1. a 2. ročníku základní školy, další místa budou poté obsazena žáky 1. stupně dle zájmu a kritérií. Kapacita školní družiny je 75 míst, 3 oddělení. Nad kapacitu nelze přijímat. Poplatek za školní družinu pro školní rok 2019/2020 je stanoven na 150 Kč/měs./dítě (bez ohledu na délku docházky). Poplatek slouží k úhradě výtvarných pomůcek, vybavení školní družiny, kopírování a tvorbu vzdělávacích materiálů, k nákupu kreativních potřeb pro zhotovování výrobků aj, nikoliv ke krytí mzdových nákladů.

Prosba závěrem:

 • Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mladší sourozence pokud možno nevodili k zápisu. Škola za ně (a případné úrazy) v době zápisu neodpovídá, neposkytuje jim náhradní program na zabavení. Přistupujte prosím k zápisu odpovědně a tak, aby Váš budoucí školám měl možnost si zápis patřičně užít a předvést to nejlepší, co se v něm skrývá. Jedná se o důležitý mezním v jeho životě a je škoda, když je rušen pobíhajícími a křičícími mladšími dětmi, což se nám každoročně stává. Prosíme zákonné zástupce, aby si pro své další děti, které se zápisu neúčastní, zajistili hlídání. Děkujeme za pochopení.

   

 

V Čachovicích dne 7. 2. 2019         Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

 Vážení rodiče plaváčků (2. - 5. ročník), 

s radostí oznamujeme, byla nám přidělena dotace na rok 2019 z MŠMT na náklady spojené s povinným plaváním - DOPRAVU ve výši: 49 728 Kč.

Touto částkou budou poníženy náklady a ušetřeny tak vaše prostředky (doplatek na dopravu). Vyúčtování proběhne po skončení plavání a po zaplacení veškerých nákladů. 

Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

 Organizační opatření v rámci přestavby školy
 

Vážení zákonní zástupci žáků naší základní školy, rádi bychom Vás informovali o dalších organizačních opatřeních v rámci realizace přestavby základní školy. Všechna opatření byla provedena z důvodu zvýšení maximální bezpečnosti a co nejhladšího chodu vyučování v těchto provizorních podmínkách. Podmínky jsou stížené nejen pro děti, ale i pro zaměstnance, ale pevně věříme, že vše zvládneme a cca za 1 kalendářní rok se budeme všichni těšit z nových prostor. Naše škola bude tento školní rok fungovat ve staré hlavní budově a v provizorních (avšak kompletně zrekonstruovanych) prostorách zdravotního střediska naproti poště, které je od hlavní budovy vzdáleno 1 ulici (cca 7 minut chůze klidnou ulicí "Nová"). V hlavní staré budově jsou umístěny 1.A, 2.A, 4. B (v bývalé sborovně), 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Do prostor zrekonstruované budovy naproti poště byla umístěna 3.A a 4.A., které nám rozvrhově nejlépe pasovaly do odloučeného pracoviště. Abychom vyšli maximálně vstříc celé situaci, bylo zřízeno pro děti 3.A a 4.A další oddělení ranní družiny v budově, kde se celý den učí (aby nemusely přecházet) a původní oddělení bylo přestěhováno do 1.patra staré budovy. Dále byly posíleny a zdvojeny dohledy nad žáky. Rozvrh byl sestaven tak, aby respektoval přesun žáků 3.A a 4.A na oběd do hlavní budovy a nutné přesuny se snížily na minimální počet. Děti se přesouvají vždy pod dohledem dospělé osoby a absolvují stejnou trasu jako dojíždějící spolužáci.

Abychom se o všechny Vaše děti umístěné v hlavní budově postarali i v nepříznivém počasí (dojíždějící žáci), bude jim v těchto dnech (mráz, déšť, silný vítr aj.) zpřístupněn vestibul  od časných ranních hodin hlavní staré budovy pod dohledem dospělé osoby. Prostory jsou však omezené, proto je nutné dbát pokynů dohlížejícího a chovat se dle pravidel slušného chování.

Děkujeme předem, že respektujete veškerá opatření a přeplněnost hlavní budovy, provoz je nyní opravdu velmi náročný. I pro nás je tato situace ojedinělá a proto předem velice děkujeme za Vaše pochopení.

Kolektiv základní školy.

 Naše škola se přihlásila do projektu:

  "Nenech to být a něco udělej"

Jde o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně za spolupráce s linkou bezpečí a PPP Brno.

Více informací - www.nntb.cz

 


 

Nové telefonní číslo na odloučené pracoviště ZŠ (středisko):

326 210 678

(3. třída, 4. A a oddělení ŠD, které je na středisku)
 

Telofonní číslo:                +420 607 868 674

(bude k dispozici 1. + 2. třídě a oddělením ŠD, která jsou na budově školy)


 

UPOZORNĚNÍ - ZVONKY

Zvonek „SBOROVNA“ je v době přestavby školy vyřazen z provozu = V bývalé sborovně probíhá výuka 4. B.

Zvonek „HOSPODÁŘKA“ používejte:

Pondělí    od 12:05

Úterý        od 13:50

Středa      od 12:05

Čtvrtek    od 13:50

Pátek       od 11:10

Platí pro veškeré návštěvy a doručovací služby.

Děkujeme na pochopení.